Какво поема здравната каса при зъболекар

Клиника IG Dental НЕ работи с НЗОК.

Кой има право на дентални услуги по НЗОК?

Всяко осигурено лице има право на свободен достъп до медицинска помощ. Здравните услуги се поемат от Националната здравноосигурителна каса, като от физическото лице се заплаща единствено потребителската такса, която към декември 2021 година е в размер на 2.90 лева.

Предназначението на тази институция е повишаване на качеството на живота на населението на България. Подобряването на достъпа до здравни грижи, в това число болнична, доболнична, извънболнична помощ и стоматология, е ключово за НЗОК.

Здравната каса работи и с лица, които сами си заплащат осигуровките, тоест са самонаети или неработещи към момента.

Здравноосигурени лица се считат и лицата, за които се прилагат схемите за социална сигурност на ЕС, както и лицата, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна, и доказали правата си с удостоверителни документи за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания.

Важно е да се направят 2 уточнения по отношение на правата и задълженията на гражданите, касаещи НЗОК. Незаплатени здравни осигуровки се заличават след 5 години, а здравните права се прекъсват при неплащане на повече от 3 месеца.

Какво покрива здравната каса при зъболекар?

Всяко здравноосигурено лице, потърсило дентална помощ, има право да получи следния обем дейности, диференцирано по възрастови групи:

► При лица до 18-годишна възраст

 • обстоен преглед със снемане на орален статус веднъж за съответната календарна
  година и допълнителен преглед за бременни;
 • до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се
  включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

► При лица над 18-годишна възраст

 • обстоен преглед със снемане на орален статус веднъж за съответната календарна
  година и допълнителен преглед за бременни;
 • до три лечебни дейности за съответната календарна година;

 

В първичната извънболнична дентална помощ за лица до 18 г.
Услуга Какво поема НЗОК Доплащане от пациента
Обстоен преглед със снемане на орален статус, веднъж годишно 15,31 лева 1,80 лева
Обтурация с химичен композит или амалгама (пломба) 55,85 лева 0,00 лева
Екстракция (изваждане) на временен зъб с анестезия (упойка) 22,44 лева 0,00 лева
Екстракция (изваждане) на постоянен зъб с анестезия (упойка) 55,85 лева 0,00 лева
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 33,25 лева 4,70 лева
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 109,79 лева 6,00 лева
В първичната извънболнична дентална помощ за лица над 18 г.
Услуга Какво поема НЗОК Доплащане от пациента
Обстоен преглед със снемане на орален статус, веднъж годишно 15,31 лева 1,80 лева
Обтурация с химичен композит или амалгама (пломба) 51,85 лева 4,00 лева
Екстракция (изваждане) на постоянен зъб с анестезия (упойка) 51,85 лева 4,00 лева
В специализираната извънболнична дентална помощ за лица до 18 г.:
Услуга Какво поема НЗОК Доплащане от пациента
Специализиран обстоен преглед 16,53 лева 1,80 лева
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия 24,65 лева 3,00 лева
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия 60,64 лева 5,00 лева
Контролен преглед след Инцизия или Екстракция (описани по-горе) 5,75 лева 0,80 лева
В специализираната извънболнична дентална помощ за лица над 18 г.:
Услуга Какво поема НЗОК Доплащане от пациента
Специализиран обстоен преглед 16,53 лева 1,80 лева
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия 20,15 лева 7,50 лева
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия 51,16 лева 13,50 лева
Контролен преглед след Инцизия или Екстракция (описани по-горе) 5,75 лева 0,80 лева

Източник: www.nhif.bg

Цените на упойките не се поемат от НЗОК. Ако те са необходими или желани по време на лечението, пациентът ги заплаща отделно по ценоразписа на съответния зъболекарски кабинет.

Средно установено времетраене на най-често извършваните процедури при зъболекар

 1.  обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист – 15 мин.;
 2. обтурация с амалгама или химичен композит – 26 мин.;
 3. екстракция на временен зъб, включително анестезията – 17 мин.;
 4. екстракция на постоянен зъб, включително анестезията – 22 мин.;
 5. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включва всички дейности без обтурацията) – 39 мин.;
 6. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без обтурацията) – 141 мин.;
 7. специализиран обстоен преглед – 15 мин.;
 8. инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия – 20 мин.;
 9. екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия – 45 мин.;
 10. контролен преглед на някоя от дейностите по букви „з“ и „и“ (инцизия в съединителнотъканни ложи или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб) – 10 мин.;
 11. дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи -240 мин.;
 12. дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи – 240 мин.;
  *Критериите за спазване на установеното времетраене не се отнасят за лечението на лица до 18-годишна възраст с психични заболявания.

Зъболекари по НЗОК

На всеки се е налагало да търси добър зъболекар, работещ по здравна каса в града, в който живее. За да може здравноосигурителната каса да покрие разходите за дентално лечение, даден зъболекар трябва да има сключен договор с нея. За щастие, НЗОК позволява на гражданите сами да избират денталния специалист, когото да посетят. Някои дентални услуги са изключително скъпи както в България, така и в чужбина.
В официалната интернет страница на Касата има списък с имената и адресите на зъболекарите, които имат сключени договори с НЗОК. Нужно е при преглед, при когото и да е от тях, да му представите валидна здравноосигурителна книжка (синя книжка), в която той да запише лечебните дейности, които е извършил.

Кой може да предоставя дентална помощ по НЗОК?

Изпълнители на извънболнична дентална помощ по НРД (Национален рамков договор 2020-2022г.) могат да бъдат следните

 • индивидуални практики за първична дентална помощ;
 • групови практики за първична дентална помощ;
 • индивидуални практики за специализирана дентална помощ;
 • групови практики за специализирана дентална помощ;
 • дентални центрове;
 • медико-дентални центрове

Пакет дентални дейности за първична дентална помощ

Изпълнителите на първична дентална помощ извършват дейностите, определени в пакета дентални дейности за първична дентална помощ, диференцирани по възрастови групи, както следва:

1. при ЗОЛ (здравноосигурено лице) на възраст до 18 години:

а) обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист и един допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен композит;
в) екстракция на временен зъб, включително анестезия;
г) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;
д) лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб;
е) лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

2. при ЗОЛ (здравноосигурено лице) на възраст над 18 години:

а) обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист и един допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен композит;
в) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;

3. при цялостно обеззъбени ЗОЛ (здравноосигурено лице), независимо от възрастта:

а) дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години;
б) дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години.

Пакет дентални дейности за хирургична дентална помощ

Изпълнителите на специализирана хирургична дентална помощ извършват следните видове дейности, определени в пакета дентални дейности за хирургична дентална помощ:

1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:

а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б“ и „в“;

2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:

а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;

В клиника IG Dental не работим със здравната каса.

В нашия сайт сме упоменали какви са базовите ни цени за рутинните зъболекарски процедури.

За по-конкретна информация се свържете с нас или ни посетете на място в клиниката.

 

 

3.4/5 - (21 отзива)